Tutoria entre iguals: quan els alumnes s'ajuden

(Contenido en el idioma por defecto)

L'Oficina de Suport a la Docència impulsa un pla per fomentar que els alumnes de cursos superiors acompanyin els de nou ingrés en l'adaptació a l'entorn universitari 

L'elevada taxa d’abandonament és un problema de l’educació actual, i concretament de l'educació superior universitària, i la Universitat de les Illes Balears no és aliena a aquesta problemàtica. 

Per minimitzar aquesta situació, una de les mesures que s'han adoptat és la creació d’un pla de tutoria entre iguals (PTUI), un programa que va néixer a l’Escola Politècnica Superior de la UIB i que, donat l’èxit que ha tingut, s'ha fet extensiu progressivament a la resta de centres de la Universitat.

La tutoria entre iguals es concreta en l’acompanyament que fa un estudiant d’un curs superior a un de nou ingrés durant el procés d’aprenentatge. Aquesta tutoria, a més de reportar una millora acadèmica, pot també potenciar l’aprenentatge, desenvolupar l’autoestima de l’estudiant, incrementar-li la seguretat i millorar-li la interacció social.

Per aplicar la tutoria entre iguals i que sigui exitosa, cal una planificació estratègica i col·laborativa. En aquest sentit, la Universitat de les Illes Balears posa a disposició de les facultats eines perquè puguin oferir aquest programa de tutorització. La planificació inclou també la preparació de l’equip de gestió del programa dins el centre i la formació prèvia i específica dels principals agents implicats.

La tutoria entre iguals, entesa com l'ajuda (informació, assessorament, orientació i suport) entre estudiants, podria facilitar l'adaptació i el trànsit de l'alumnat de batxillerat a les condicions i exigències de la Universitat.

Per a més informació, podeu consultar <https://osd.uib.cat/Linies-dactuacio/Pla-de-tutoria-entre-iguals-PTUI/>. 

Fecha de publicación: 01/06/2021