Els contextos d'aprenentatge condicionen la motivació en l'aprenentatge de llengües estrangeres

(Contenido en el idioma por defecto)

La tesi doctoral de Sofía Moratinos Johnston defensa la incorporació de contextos d’aprenentatge de semiimmersió lingüística i les estades a l’estranger a més de la instrucció formal per afavorir l’autoimatge positiva dels alumnes 

La motivació és un dels factors més influents que intervenen en l’aprenentatge de llengües. Sabem, però, quins elements la condicionen? Aquest és precisament el camp d’estudi de la tesi doctoral de Sofía Moratinos Johnston, defensada recentment a la Universitat de les Illes Balears.

El seu estudi assenyala que les variables que prediuen una autoimatge positiva de l’alumne i, per tant, la motivació, són la confiança lingüística, l’ús instrumental de l’anglès per aconseguir un lloc de feina i l’interès pels productes culturals en anglès, juntament amb les actituds vers l’aprenentatge d’aquest idioma. A més, la motivació es veu afectada per les experiències d’aprenentatge dels alumnes.  

Sofía Moratinos Johnston s’ha centrat específicament en la interrelació entre les variables que influeixen en la motivació dels estudiants universitaris d’anglès i contextos d’aprenentatge determinats que poden experimentar durant la seva educació: la instrucció formal en anglès, contextos de semiimmersió lingüística com l’aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres (AICLE) o l’anglès com a mitjà d’instrucció (IMI), i les estades a l’estranger.

A partir d’un estudi fet amb la participació de 1.050 estudiants de la Universitat de les Illes Balears, la investigadora conclou que no hi ha diferències significatives en la capacitat motivadora que poden tenir les estades a l’estranger o l’aprenentatge integrat de llengües i l’anglès com a mitjà d’instrucció. Això s’explicaria perquè aquestes experiències d’aprenentatge es poden considerar contextos enriquidors que proporcionen confiança lingüística i propicien una autoimatge positiva entre els alumnes mitjançant el treball en equip, presentacions orals i debats a classe, unes activitats que s’obliden sovint en la instrucció formal en anglès.

Per això, la investigadora defensa la importància de mantenir els contextos de semiimmersió lingüística en qualsevol cas, però especialment si l’opció de fer una estada a l’estranger no és viable.

L’estudi també ha permès observar la falta de motivació i de compromís generalitzat en relació amb la instrucció formal en anglès. La majoria dels participants va relatar experiències negatives associades a lliçons basades principalment en aspectes gramaticals, que ignoraven la metodologia comunicativa i les activitats que incloguessin interacció oral en anglès. Els alumnes no percebien una millora substancial de les seves destreses orals, la qual cosa afectava la confiança en les seves possibilitats de progrés lingüístic i els conduïa a la desmotivació.

La bona notícia és que es pot revertir si s’adopten metodologies d’aprenentatge que se centren en allò que els alumnes realment anhelen: l’aprenentatge d’habilitats pràctiques per comunicar-se en la llengua estrangera, especialment fora de classe.

Per tot plegat, la investigadora recomana polítiques lingüístiques que incentivin l’adopció de la instrucció formal, els contextos de semiimmersió lingüística (AICLE i IMI) i les estades a l’estranger, atès que són contextos d’aprenentatge complementaris i beneficiosos per a l’estudiant d’anglès i amb un gran potencial motivador.

Fitxa de la tesi

  • Títol: Interrelation of FL Learning Contexts, Motivation and L2 Selves in Spanish University Students
  • Autora: Sofía Juana Moratinos Johnston
  • Directores: Maria Juan Garau i Joana Salazar Noguera
  • Programa de Doctorat en Filologia i Filosofia 

Fecha de publicación: 03/05/2023

Con la colaboración de:

 Gobierno de España. Ministerio de Ciencia e Innovación. FECYT Innovación