Un nou model de finançament per a la UIB: 355 milions d'euros durant els pròxims quatre anys

(Contenido en el idioma por defecto)

La UIB i el Govern de les Illes Balears acorden un contracte programa pluriennal per al període 2023-2026 amb l'objectiu d'assegurar un horitzó ampli de suficiència i estabilitat financera 

El Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears han arribat a un principi d’acord per establir un model de finançament universitari pluriennal, que preveu, al llarg del període 2023-2026, una aportació global de gairebé 355 milions d’euros mitjançant un increment sostingut de la transferència nominativa anual procedent del Govern.

Aquest compromís amb la UIB suposa complir el mandat de la Llei orgànica del sistema universitari, que estableix la necessitat de garantir l’autonomia econòmica i financera de les universitats públiques a través de l’elaboració de programacions pluriennals que garanteixin un horitzó temporal ampli de suficiència i estabilitat.

El Consell de Govern de la UIB, reunit el dijous 25 de maig, ha aprovat proposar el model de finançament pluriennal al Consell Social per a la seva aprovació definitiva. L'acord  s’haurà de signar una vegada que el Consell de Govern de la CAIB aprovi demà l’autorització prèvia del futur conveni.

L’objectiu del conveni és dotar tant el Govern com la UIB d’una eina per al desenvolupament ordenat de les seves polítiques a mitjà termini que concreti els objectius que s’han d’assolir, els recursos financers necessaris i els mecanismes d’avaluació d’assoliment d’aquests objectius.

El compromís ha estat presentat avui per part del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company, la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, i el rector de la UIB, Jaume Carot, després d’una reunió en la qual també s’ha signat un conveni per crear una nova Càtedra de la Insularitat a la Universitat.

D’una banda, el nou sistema de finançament per a UIB preveu un increment sostingut de la transferència nominativa que el Govern inclou cada any en la Llei de Pressuposts de la Comunitat Autònoma per satisfer les despeses corrents de la UIB, que s’incrementarà de manera progressiva des dels 77,16 milions d’enguany als 88,9 milions per a l’any 2026.

De l’altra, es comprometen transferències nominatives en concepte d’inversions per un valor global de 16,7 milions, des dels 3,31 milions previstos enguany fins als 4,61 milions el 2026, destinats al manteniment i la reposició de les instal·lacions del campus i de les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa, sense perjudici d’altres aportacions que es puguin dur a terme per construir noves infraestructures i fer actuacions de millora de la sostenibilitat mediambiental dels campus.

A més, el conveni incorpora el concepte de finançament per objectius, que lliga l’assignació de recursos extraordinaris a l’obtenció de resultats contrastables en tots els àmbits fonamentals de l’activitat universitària; entre d’altres, la millora de la docència, de la recerca, de la transferència i l’intercanvi del coneixement, de la innovació, de la internacionalització, de la cooperació interuniversitària i la participació en projecte i xarxes, i de la taxa d’inserció laboral. Concretament, suposa afegir 3,6 milions d’euros en quatre anys: passaran de 600.000 euros enguany a 1 milió anual a partir de l’any que ve i fins al 2026.

Aquest finançament per objectius pretén estimular l’adequació dels serveis universitaris a les demandes socials, mitjançant la reorientació de l’oferta docent i la transferència de coneixement i tecnologia cap al sector productiu balear, a més de promoure una millora constant de la qualitat en tots els camps d’activitat de la UIB.

Despesa

2023

2024

2025

2026

Total

Corrent

77.160.875,00

81.386.671,00

87.049.969,00

88.877.839,00

334.475.354,00

Inversions

3.310.000,00

4.310.000,00

4.460.000,00

4.610.000,00

16.690.000,00

Objectius

600.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

3.600.000,00

Total

81.070.875,00

86.696.671,00

92.509.969,00

94.487.839,00

354.765.354,00

        

El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company, ha destacat la importància d’aquest acord amb la UIB per assegurar «una universitat pública forta i ben finançada, capaç de retenir i atreure talent tant en el camp de la docència com en el de la recerca».

«Aquest nou model de finançament pretén, en primer lloc, apuntalar el servei públic essencial que presta la UIB i garantir la seva capacitat de millora continua. I a la vegada, estimular l’adequació dels serveis universitaris a les demandes socials, orientant l’oferta docent a les necessitats socioeconòmiques actuals i futures i fomentant la transferència de coneixement i de tecnologia innovadora cap al sector productiu balear», ha afegit Company.

La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, ha destacat que, amb aquesta proposta, «es vol garantir l’estabilitat d’un pilar fonamental per a la nostra societat com és l’ensenyament universitari públic a les Illes Balears”, i per a “continuar reforçant el sistema educatiu, en totes les seves etapes, com hem fet fins ara: des de la fase 0-3 anys a les escoletes, fins a la universitat”.

La UIB es compromet, per la seva part, a elaborar una memòria de les activitats realitzades i dels programes executats, així com una avaluació del grau de compliment dels objectius estratègics i també a posar en marxa plenament un sistema de comptabilitat analítica abans d’iniciar l’exercici pressupostari de l’any 2025.

Igualment, la UIB assumeix el compromís de vetllar per l’ús del català com a llengua vehicular de l’ensenyament superior i d’articular normatives i programes per fomentar-ne la presència a la vida universitària. Així, per garantir els avenços en aquesta matèria, un informe anual avaluarà el lloc que ocupa el català tant a la planificació docent com a l’activitat ordinària dins les aules. A més, per a l’aplicació adequada del model de finançament, s'estableix una comissió de seguiment i avaluació integrada per quatre representants del Govern i quatre representants de la UIB. 

Fecha de publicación: 25/05/2023