Els estudiants de la UIB poden demanar el retorn de la matrícula entre el 16 de novembre i el 2 de desembre

(Contenido en el idioma por defecto)

Publicades les bases de la convocatòria d’ajuts per al retorn de la matrícula 

La Universitat de les Illes Balears ha publicat avui les bases de la convocatòria d’ajuts per a la bonificació total de la primera matrícula i reducció del 50% del cost de les segones matrícules del curs 2022-23. Els estudiants podran demanar telemàticament el retorn de la matrícula entre el 16 de novembre (a les 9.30 hores) i el 2 de desembre (fins a les 23.59 hores), a través d’UIBdigital.

Els ajuts formen part de la política de beques i ajudes a l’estudi del pla «Amb tu» del Govern de les Illes Balears per ajudar les famílies de les Illes Balears davant la situació econòmica i social actual. L’objectiu és la devolució del 100% de les primeres matrícules de grau i de màster habilitants, així com la reducció del 50% del cost de les segones matrícules d’aquest curs a la Universitat de les Illes Balears.

L'import de l'ajuda variarà segons el nombre de crèdits matriculats, fins a un import màxim de 1.800 euros per alumne i curs. El Govern aportarà 5.000.000,00 d’euros per a les devolucions de les primeres matrícules i 2.000.000,00 d’euros per a la bonificació del 50% de les segones matrícules.

Per obtenir el retorn de la matrícula hi ha requisits generals, econòmics i acadèmics que estan detallats a les bases de la convocatòria i que són les que regeixen la concessió dels ajuts. De manera general:

Entre els requisits generals destaquen: estar matriculat a la UIB en uns estudis oficials de grau o de màster habilitant durant l’any acadèmic 2022-23, i demanar l'ajut per al primer grau o màster habilitant que cursi la persona que el sol·licita. Els màsters habilitants són exclusivament els d’Enginyeria Industrial, Psicologia General Sanitària, Advocacia, el Màster Universitari en Formació del Professorat i el d’Enginyeria Agronòmica.

Aquest ajut és incompatible per a les primeres matrícules amb la beca general del Ministeri d'Educació i Formació Professional. D’altra banda, estan exclosos d'aquesta convocatòria d’ajuts els estudiants matriculats a escoles adscrites, els de mobilitat procedents d'altres universitats, els de matrícula extraordinària o els que cursen estudis propis de la Universitat.

Pel que fa als requisits econòmics, els estudiants han de declarar uns ingressos de la seva unitat familiar de menys de 52.800 euros en la declaració conjunta o de menys de 33.000 en la individual. Aquest import es calcularà en funció de la declaració de la renda de 2021 de tots els membres de la unitat familiar. El càlcul es fa sumant l’import que figura en les caselles 0435 i 0460, al qual es resta l’import de la casella 0595 i les possibles deduccions per diferents situacions familiars (família nombrosa, discapacitat, etc.).

Nombre de membres computables de la unitat familiar

(a efectes tributaris)

Import

Famílies d’un membre computable

33.000,00 €

Famílies de dos o més membres computables

52.800,00 €

 

Per acabar, quant als requisits acadèmics, per accedir a l'ajuda de matrícula l'estudiant ha d'estar matriculat a un mínim de 12 crèdits; excepcionalment, els alumnes matriculats de menys crèdits i que finalitzin estudis també podran demanar l’ajut.

Els estudiants que el sol·licitin hauran d’aportar, entre d’altra, la documentació següent: el certificat de titularitat del compte bancari del qual el sol·licitant sigui titular, una declaració responsable de les dades econòmiques de la renda de 2021 aportades pels membres de la unitat familiar (disponible a través d’un formulari web), i el DNI o NIE dels mateixos membres de la unitat familiar. S’hauran d’acreditar també aquelles situacions personals i familiars que donin dret a deduccions. 

Trobareu tota la informació de la convocatòria a l’enllaç <https://estudis.uib.cat/Beques-i-ajuts/ajuts_matricula/>.
 

 

Fecha de publicación: 15/11/2022