El Consell de Govern de la UIB ha aprovat per majoria absoluta la reforma dels Estatuts, per tal d'adaptar-los a les modificacions de la LOU

(Contenido en el idioma por defecto)

Posteriorment l’ha d’aprovar el Claustre

El Consell de Govern extraordinari de la UIB celebrat avui, 18 de gener de 2010, ha aprovat, per majoria absoluta, la reforma dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, presentada per la Comissió per a la Reforma dels Estatuts (CRE). La reforma s’ha aprovat amb el vot favorable dels 34 membres amb vot presents al Consell de Govern (la majoria absoluta és de 26 vots).

Posteriorment el projecte l’ha d’aprovar també per majoria absoluta el Claustre, que està previst que es convoqui la segona quinzena de febrer. Un cop aprovat definitivament pel Claustre, el text es remetrà al Govern de la Comunitat Autònoma per tal que realitzi el corresponent control de legalitat.

La disposició addicional vuitena de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOMLOU), estableix que les universitats han d’adaptar els seus Estatuts a les disposicions de la llei indicada en un termini màxim de tres anys, termini que conclou a començament del mes de maig de 2010. Per procedir a la reforma estatutària, es va crear la Comissió per a la Reforma dels Estatuts (CRE), ratificada pel Claustre.  

Memòria de la reforma dels Estatuts, elaborada per la CRE

Documentos relacionados

Fecha de publicación: 18/01/2010