El Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears nomena el senyor Felicià Fuster com a president del Consell Social de la UIB

(Contenido en el idioma por defecto)

El Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha aprovat avui el decret pel qual el senyor Felicià Fuster Jaume ha estat nomenat com a president del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears per un període de quatre anys, a proposta de la Conselleria d'Educació i Cultura, una vegada escoltada la Rectora de la UIB.

El senyor Felicià Fuster substitueix el senyor Miquel Triola, que ha finalitzat el mandat per al qual va ser designat el setembre de 2003.

El Consell de Govern de la CAIB també ha donat llum verda al decret que designa altres deu membres del Consell Social de la UIB. En concret, han estat designats per un període de quatre anys:

- Joan March Noguera, per designació del Govern de les Illes Balears.

- Jaume Xavier Rosselló Llabrés, pel Consell Insular de Mallorca.

- Manel Martí Llofriu, pel Consell Insular de Menorca.

- Maria Ribes Marí, pel Consell Insular d'Eivissa;

 

Des d'avui també formen part del Consell Social de la UIB Josep Benedicto Lacomba (CCOO), Joana Maria Alorda Fiol (UGT), Gabriel Caldentey Ramos (STEI-i), José Oliver Marí (CAEB), Antoni Juaneda Anglada (PIMEB), Joan Gual de Torrella Guasp (cambres oficials de Comerç, Indústria i Navegació) i Antoni Tarabini-Castellani Cabot (Ajuntament de Palma).

Resten pendent de nomenament les persones que ha de designar el Parlament de les Illes Balears.

El Consell Social és l'òrgan col·legiat de govern amb representació dels agents socials. Entre les seves funcions destaquen el control econòmic i financer de la Universitat, la participació en la definició dels criteris estratègics de la Universitat, l'avaluació del rendiment dels serveis de la Universitat, la supervisió de la qualitat universitària, l'establiment i la millora de les relacions entre la societat i la Universitat.

La seva composició i les seves funcions estan definides per la Llei orgànica 6/2001 de 21 de desembre d‘Universitats, aprovada per les Corts Generals (BOE); i per la Llei 2/2003 de 20 de març d'organització institucional del sistema universitari de les Illes Balears (BOIB). El seu Reglament d'organització i funcionament fou aprovat dia 28 de maig de 2004 i publicat al BOIB núm. 79 de dia 5 de juny del mateix any.

El senyor Felicià Fuster ocupa el càrrec de president del Consell Social per segona vegada ja que presidí aquest òrgan entre els anys 2000 i 2003.

Documentos relacionados

Fecha de publicación: 08/02/2008