De març a març. Un any de pandèmia a la Universitat de les Illes Balears

(Contenido en el idioma por defecto)

La UIB recull en un informe totes les mesures adoptades per front a la situació causada per la COVID-19 i que han fet possible que no s’hagi produït cap brot a les instal·lacions universitàries 

Davant l’esclat de la pandèmia per coronavirus i a partir de les mesures extraordinàries que els governs estatal i autonòmic varen adoptar per fer-hi front, la Universitat de les Illes Balears va respondre-hi de manera immediata i va adaptar el seu funcionament al nou context, complex, inesperat i mai previst, amb la implicació de tota la comunitat universitària.

Un any després, la UIB ha recollit en un informe totes les mesures que ha adoptat des d’aleshores per donar una visió completa i integrada de les actuacions universitàries executades el segon semestre de l'any acadèmic 2019-20 i les vigents el 2020-21. D’aquesta manera, vol fer saber a la societat el gran esforç que, des del març de 2020, ha fet tota la comunitat universitària: els alumnes, el personal docent i investigador, i el personal d’administració i serveis. Alhora, és un agraïment a tots els membres de la comunitat universitària per haver aportat el treball, la dedicació i paciència per superar plegats aquesta crisi sanitària.

El document s’estructura entorn de la docència i, a partir d’aquest fil conductor, recull les actuacions dutes a termes per tots els vicerectorats, facultats, escoles, centres, departaments, serveis i oficines de la UIB. Entre aquestes mesures, els canvis en l’organització per establir més bona coordinació, seguiment i control de la nova situació en l’àmbit de la Universitat i adoptar les mesures necessàries en funció de l'evolució de la pandèmia.

Cap brot a la UIB

Les mesures implantades han anat encaminades a mantenir la màxima presencialitat possible, seguint en tot moment les mesures sanitàries i mantenint el rigor acadèmic, amb l'objectiu que els estudiants no es veiessin perjudicats en el procés d’ensenyament i aprenentatge ni en la consecució de les competències previstes als seus estudis.

El resultat ha estat que fins a final del mes de març de 2021 no hi ha hagut cap brot a les instal·lacions de la UIB i no ha calgut tancar cap aula, laboratori o edifici. Per tant, no han estat un focus de transmissió del virus.

Solidaritat, recerca i cultura

En l’informe, també es recullen les iniciatives solidàries i culturals que ha dut a terme la comunitat universitària per donar resposta a la situació d’emergència causada per la COVID-19. Alhora, els projectes de recerca per generar coneixement nou davant els reptes que ha plantejat i planteja la pandèmia han estat múltiples i han implicat diverses branques del coneixement.

En definitiva, la Universitat de les Illes Balears ha demostrat ser flexible en les seves actuacions, s’ha pogut adaptar als canvis motivats per la pandèmia i ha mantingut inalterada la vocació de servei a la societat.

El cost econòmic de la pandèmia

Finalment, l’informe també detalla l’impacte negatiu que la pandèmia ha tingut en la situació financera de la Universitat. Així, el cost de les despeses derivades de la COVID-19 s’ha xifrat en 2,4 milions d’euros per als anys acadèmics 2019-20 i 2020-21. 

Documentos relacionados

Fecha de publicación: 03/06/2021