Escuchar

Un enfocament col·laboratiu des del treball social amb famílies vulnerables

(Contenido en el idioma por defecto)

La tesi doctoral de Tatiana Casado de Staritzky investiga les pràctiques i els criteris d'intervenció des del treball social amb famílies en situació d'especial dificultat 

Les famílies en situació d’especial dificultat habitualment es troben involucrades simultàniament amb diferents sistemes d’ajuda formal. Aquestes relacions sovint duren anys, fins i tot generacions, i aquesta cronificació genera sentiments de desesperança i desesperació, no tan sols en les famílies, sinó també en els professionals que treballen amb elles.

Les pràctiques col·laboratives han demostrat que són efectives en el treball social amb famílies, ja que són una manera d’involucrar activament tant els membres del sistema familiar com els professionals que conformen el macrosistema d’ajuda. Així, els treballadors socials poden desenvolupar aquestes pràctiques des del respecte per l'expertesa del sistema familiar, tenint en compte els seus desitjos i preferències, i acompanyant-les en el seu de canvi. Resulta fonamental desenvolupar un treball cooperatiu i col·laboratiu amb la resta de professionals implicats per evitar duplicar actuacions i contribuir al desenvolupament d’una intervenció holística, integral. Les pràctiques col·laboratives es nodreixen de diferents enfocaments teòrics, com és el narratiu, la intervenció centrada en solucions o la intervenció breu estratègica. Els factors comuns que expliquen el canvi en la intervenció sociorelacional resulten, així mateix, fonamentals en el desenvolupament d’un enfocament col·laboratiu. L’aliança d’ajuda, la implicació dels membres del sistema familiar en el procés d’intervenció, la generació d’expectatives positives i la retroalimentació sistemàtica es converteixen en els pilars que sustenten un desenvolupament col·laboratiu exitós.

La tesi doctoral de Tatiana Casado de Staritzky, defensada a la Universitat de les Illes Balears, sorgeix de la necessitat de conèixer la perspectiva dels treballadors socials de serveis socials comunitaris bàsics de Mallorca, en relació amb el desenvolupament d’un enfocament col·laboratiu amb famílies en situació d’especial dificultat. Així, s’ha elaborat un Inventari per al desenvolupament de pràctiques col·laboratives des del treball social amb famílies en situació d’especial dificultat, amb l’objectiu de conèixer la importància i el grau de realització que els participants (N=120) atorguen als criteris d’intervenció inclosos en aquest inventari. A més, es pretén conèixer l’autoeficàcia percebuda i les expectatives d’èxit que tenen, així com el grau de compromís en el treball. Amb aquest objectiu, els participants varen emplenar la bateria d’escales d’expectatives generalitzades de control (BEEGC-20) i l’enquesta de benestar al treball (UWES).

Els resultats indiquen que la majoria dels treballadors socials valoren i apliquen sobretot els criteris d’intervenció relacionats, d’una banda, amb qüestions bàsiques en el treball social de casos, com l’escolta activa, el respecte i l’empatia i, d’altra banda, amb criteris relacionats amb aspectes assistencials de la gestió de casos. Els criteris que, malgrat que els consideren molt importants, apliquen en menor mesura, es relacionen amb la retroalimentació sistemàtica, la formulació d’objectius clars i concrets, i l’interès per conèixer les expectatives de la persona/família (tant respecte del professional com del procés d’intervenció). Els criteris menys valorats i aplicats tenen a veure amb qüestions que impliquen processos reflexius en la relació d’ajuda, tant amb la família com amb la resta de professionals implicats.

Aquests resultats permeten d’obrir nous camins per contribuir al desenvolupament d’un enfocament col·laboratiu amb aquestes famílies des del treball social.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Factores descriptores de la intervención con familias especialmente vulnerables y sus sistemas amplios desde el trabajo social: la perspectiva del profesional.
  • Autor: Tatiana Casado de Staritzky
  • Programa de doctorat: Psicologia
  • Directora: Josefa Cardona Cardona i Margalida Gili Planas 

Fecha de publicación: 08/10/2019