Escuchar

El programa de reutilització d'equipament informàtic UIB Reutilitza ha reciclat 604 ordinadors i 540 monitors en dos anys de funcionament

(Contenido en el idioma por defecto)

Del material recuperat, 195 unitats s'han reutilitzat dins la Universitat i 409 s'han repartit entre 89 entitats externes

UIB Reutilitza en xifres

UIB Reutilitza, és el nom que rep el programa de reutilització d'equipament informàtic que la Universitat de les Illes Balears va posar en marxa l'any 2006. La iniciativa estableix uns mecanismes formals per a la reutilizació del material informàtic que s'utilitza a la Universitat, amb l'objectiu de fomentar la reutilització interna i la destinació del material reutilitzable a projectes de cooperació al desenvolupament i altres iniciatives d'interès social.

En aquests dos anys de funcionament, el programa de reutilització ha reciclat 604 ordinadors i 540 monitors, dels quals 195 s'han reutilitzat dins la mateixa universitat i 409 s'han destinat a 89 entitats externes. També s'han recollit 14 tones de material informàtic de diversa categoria que s'han lliurat a una empresa certificada per a la gestió de residus perillosos.

Funcionament del programa

El programa distingeix dos tipus de sol·licituds de material informàtic: les internes, gestionades pel Centre de Tecnologies de la Informació, a les quals pot accedir qualsevol dels membres de la comunitat universitària, per fer ús intern a la Universitat; i les externes, gestionades per l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i la Solidaritat, destinades a associacions que participen en els programes de cooperació al desenvolupament i de voluntariat de la UIB, com també centres educatius i altres entitats d'acció social.

Una vegada rebudes les sol·licituds una comissió d'avaluació s'encarrega d'analitzarles i d'establir els criteris per a la recollida i distribució del material . La comissió d'avaluació de les sol·licituds la presideix el doctor Carles Juiz, delegat de la Rectora per a les Noves Tecnologies, i està integrada per la doctora Raquel Herranz, vicerectora d'Infraestructures Universitàries, la senyora Berta Artigues, directora de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i la Solidaritat, i el senyor Antonio Sola, director del Centre de Tecnologies de la Informació de la UIB.

Sol·licituds externes

Pel que fa a la valoració de les sol·licituds externes, la comissió estableix el següent ordre de prioritats:

•  En primer lloc se valoren les demandes vinculades a projectes de cooperació per al desenvolupament impulsats des de la UIB i el programa de voluntariat de la UIB.

•  En segon lloc, les demandes vinculades a centres educatius i iniciatives d'interès social que col·laboren amb la UIB.

•  I en tercer lloc, les demandes que donin suport a la gestió i al funcionament d'altres programes i iniciatives d'interès social i de centres educatius de les Illes Balears.


En aquest sentit, de les 89 entitats externes a la UIB que han rebut equipament informàtic

•  29 són centres educatius públics i concertats que han rebut un total de 207 unitats de material informàtic.

•  27 corresponen a entitats amb iniciatives d'interès social que no col·laboren amb la UIB, que han rebut un total de 65 unitats

•  25 són entitats amb iniciatives d'interès social amb participació de la UIB, que han rebut un total de 105 unitats

•  i són entitats que participen en projectes de cooperació impulsats des de la pròpia universitat, que han rebut32 unitats.

En el moment de fer la donació la UIB posa a disposició de les entitats un CD recopilatori amb programari lliure, i l'ONG Enginyeria Sense Fronteres ofereix assessorament tècnic a les entitats que ho necessitin. 

Fecha de publicación: 23/05/2008