Escuchar

El pressupost de la UIB per a l'exercici 2020 és de 110.012.091 euros

(Contenido en el idioma por defecto)

Un pressupost de contenció 

El Consell de Govern de la UIB, reunit en sessió ordinària, ha aprovat el pressupost de la Universitat de les llles Balears per a l’exercici 2020, que és de 110.012.091,44 euros, enfront dels 110.243.070,84 euros de l’exercici anterior, fet que suposa una disminució d’un 0,21%. El Consell Social l’ha d’aprovar definitivament en el plenari de dijous, 19 de desembre.

Després de cinc anys de recuperació i millores, el pressupost de la UIB es manté estable i sense increments destacables. Per a l’any 2020, s’incrementa la transferència corrent de l’entitat tutelar, el Govern de les Illes Balears, en 869.379 euros, fet que suposa un 1,2% respecte del darrer any, augment motivat pels compromisos plurianuals finalistes. Aquest increment garanteix el finançament de les noves titulacions en procés d’implantació, com són els estudis de Medicina, però no cobreix l’increment vegetatiu del capítol 1, que és el de personal. Amb aquest pressupost, la Universitat fa un esforç per, amb la redistribució de recursos propis, mantenir les polítiques que començaren aquests anys passats.

Per altra part, la transferència de capital també manté l’import del pressupost anterior, amb 2.275.000 euros, amb el qual s’espera poder escometre les inversions prioritàries al campus.

En definitiva, el pressupost és el reflex de la contenció i de l’esforç de la institució, tot i que ha de permetre assolir l’objectiu de mantenir la qualitat i complir les responsabilitats en un context encara de certa dificultat econòmica. Tot plegat fa que el pressupost de la UIB per a l’any 2020 arribi als 110.012.091,44 euros. 

Documentos relacionados

Fecha de publicación: 18/12/2019