Escuchar

El Consell Social de la UIB informa favorablement de la creació de la Facultat de Medicina

(Contenido en el idioma por defecto)

El Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, reunit en sessió extraordinària, ha aprovat emetre informe favorable sobre la creació de la Facultat de Medicina a la Universitat de les Illes Balears, i proposar al Govern de les Illes Balears la seva creació. La decisió s'ha pres per quinze vots a favor, un vot en contra i tres abstencions.

A més, el Consell Social també ha aprovat la cessió d’ús a l’Ajuntament de Palma de la instal·lació esportiva denominada Camp de l’Antoniana, ubicada al barri del Camp Redó de Palma, i les seves instal·lacions annexes exclusivament per a activitats esportives amb finalitats d’utilitat social, esportiva i d’oci que redundin en benefici dels habitants de la zona i del foment de la pràctica esportiva.

Notícia relacionada:

Fecha de publicación: 22/02/2016