Escuchar

Edicions UIB presenta el llibre Llegir i escriure al món rural mallorquí, 1860-1930, de Bartomeu Orell

(Contenido en el idioma por defecto)

Dia: dimecres, 2 de juliol de 2008
Hora: 19.30 hores
Lloc: Llibreria Embat, passatge de Joan XXIII, 5 E
(centre comercial Els Geranis), Palma

Edicions UIB presenta el llibre: Llegir i escriure al món rural mallorquí, 1860-1930, de Bartomeu Orell, professor del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la UIB.

Hi intervindran la doctora María Luisa Sánchez de León, directora de la col·lecció Baliarica i professora de l'àrea d'Història Antiga de la UIB; la doctora Isabel Moll, professora d'Història Contemporània de la UIB i prologuista; i l'autor del llibre.

El llibre Llegir i escriure al món rural mallorquí, 1860-1930 té l'objectiu d'investigar les repercussions que va tenir l'alfabetització en la implantació de l'Estat liberal del segle XIX dins un àmbit, el de la Part Forana de Mallorca, més dinàmic econòmicament i socialment del que ens han transmès les visions més tradicionals de l'illa. En una primera part, s'explica com s'arribava a «aprendre de lletra». La recerca s'emmarca en la historiografia que ha tractat l'analfabetisme i el capital humà, s'analitzen les fonts històriques emprades –bàsicament, els censos i els padrons de població– i es detallen les diverses vies d'accés a l'alfabetització: la incipient renovació de l'escola pública, la influència decisiva de l'ensenyament religiós i el paper de la família i de les escoles d'adults. En una segona part, es defineix el concepte de transició alfabetitzadora, es fa esment als desequilibris entre oferta i demanda educatives en el conjunt de les Illes Balears, i es valora el factor lingüístic propi en el lent ritme de creixement del nombre dels qui sabien llegir i escriure. Finalment, a partir d'una mostra significativa de padrons municipals mallorquins entorn a tres talls cronològics (1860, 1900 i 1924), s'analitzen les taxes d'alfabetització, diferenciades per comarques –educativament i socialment més o menys homogènies–, gèneres i ocupacions –jornalers, conradors, propietaris, oficis no pagesos–. Tot això amb l'ajut de moltes taules estadístiques, gràfics i mapes.

Documentos relacionados

Fecha de publicación: 02/07/2008