Escuchar

2.745 alumnes de la UIB han rebut beques del Ministeri d'Educació el curs 2010-2011 per valor de 7 milions d'euros

(Contenido en el idioma por defecto)

Un total de 2.745 alumnes de la Universitat de les Illes Balears han rebut beques del Ministeri d'Educació el curs 2010-2011 en alguna de les diverses modalitats. Els estudiants becats de la UIB han gaudit d'un ajut que en total supera els 7 milions d'euros.

El curs 2010-2011 el nombre de sol·licituds de beques d'alumnes de la UIB ha estat de 4.162. D'aquestes, se n'han concedit 2.598 de caràcter general, 90 de mobilitat i 57 per a estudis de màster per a persones en atur.

El Ministeri d'Educació convoca anualment les beques de caràcter general, destinades a estudiants universitaris i d'altres que cursin estudis superiors a la seva comunitat autònoma. Les beques es concedeixen en funció dels requisits econòmics (nivell de renda i patrimoni familiar) i acadèmics (superació de crèdits matriculats i nota mitjana).

Les beques de mobilitat estan destinades a estudiants universitaris que cursin estudis superiors fora de la seva comunitat autònoma.

Les beques per a estudis de màster oficial i títol propi de màster per a persones en atur estan destinades a titulats universitaris en atur que cursin estudis de màster o títol propi de postgrau.

Si un alumne obté beca, aquesta pot incloure, a més del pagament de les taxes acadèmiques per matrícula, altres conceptes, com ara:

- Ajut per a material didàctic
- Ajut per a desplaçament del domicili familiar al centre d'estudi
- Ajut per a residència (per a despeses derivades de la residència de l'alumne fora del domicili familiar)
- Ajuda compensatòria
- Beca salari
- Ajut per haver d'utilitzar transport marítim o aeri
- Ajut per a transport urbà

Documentos relacionados

Fecha de publicación: 15/04/2011