Ingeniería y Arquitectura

  • Dinàmica caòtica en ressonadors CMOS-MEMS
    12/06/2019 La tesi doctoral de Joan Barceló Aguiló demostra la possibilitat d’obtenir comportament biestable i caòtic en ressonadors microelectromecànics (MEMS) fabricats amb tecnologies comercials CMOS de circuits integrats  (Contenido en el idioma por defecto)