Escuchar

La UIB i el GOB creen l'estació d'anellament científic d'aus del campus per formar anelladors

(Contenido en el idioma por defecto)

Aquesta iniciativa, sorgida en el marc del projecte BiodiBal, permetrà formar els estudiants de Biologia en aquest mètode d'estudi de les poblacions d'aus 

L’estació d’anellament científic d’aus del campus de la UIB es va crear el passat 9 de maig i és un projecte conjunt entre la Universitat de les Illes Balears i el Grup d'Ornitologia Balear (GOB).

L'anellament científic és un mètode que permet obtenir informació sobre la biologia de les espècies i d’aspectes com la fenologia, les rutes migratòries, les àrees de cria i hivernada, les zones de descans migratori, etc., de les poblacions d’aus silvestres. Consisteix a identificar les aus amb una anella que se’ls col·loca a una pota i que conté un número que mai no es repeteix, per la qual cosa permet saber de quin exemplar es tracta. La primera vegada que es captura un animal, s’anella i se’n prenen les dades de morfometria, biometria i muda. Si l’au és recapturada, amb el número de l’anella es pot saber quin individu és i quan i on va ser anellat. Se’n tornen a prendre les dades i així se’n pot seguir l’evolució.

Aquesta tasca l’han de dur a terme persones que tinguin la formació necessària per assegurar, d’una banda, la integritat de les aus manipulades i, de l’altra, la precisió amb la presa de dades.

Formar futurs anelladors

L’estació té dos objectius principals: d’una banda, acostar l’alumnat a l’anellament científic d’aus com a mètode d’estudi de les poblacions d’aus silvestres, i de l’altra, oferir als estudiants la possibilitat de començar la formació com a futurs anelladors. Per poder presentar-se a les proves, els aspirants han de tenir l’aval d’anelladors experts, que són els responsables de la seva formació. Els avaladors han de controlar i certificar, sota la seva responsabilitat, que l’aspirant compleix els requisits següents: haver fet els darrers tres anys un mínim de 50 jornades de camp, en les quals s’han d’haver anellat un mínim de 1.000 aus de 50 espècies, sense que es comptabilitzin més de 100 individus de cada espècie. Les proves d’accés es convoquen amb una periodicitat de dues vegades l’any: al juny i al desembre.

L’estació d’anellament serà una eina docent per als estudiants del grau de Biologia a partir del curs 2019-20, i hi aprendran diferents tècniques de marcatge individual en ocells, a manejar les aus, les tècniques de recollida de mostres, i a fer l’anàlisi estadística de les dades obtingudes a l’estació en el marc de les assignatures que l’àrea d’Ecologia imparteix en el grau.

L’estació d’anellament científic funcionarà un dia cada deu dies al llarg de tot l’any, fet que permetrà que almenys un cop al mes caigui en cap de setmana. Els dies que caiguin en cap de setmana l’activitat estarà oberta al públic en general i, per tant, serà una eina d’educació ambiental per donar a conèixer a la ciutadania els ocells de Mallorca i la importància que tenen.

Projecte BiodiBal

Aquest projecte forma part d’un altre de més abast, el BiodiBal, que es va crear l’any 2017 gràcies a un conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i Red Eléctrica de España. L'objectiu principal de BiodiBal és garantir l’accés lliure i gratuït a la informació existent sobre biodiversitat a les Illes Balears.

A partir d’aquest objectiu principal, el projecte es planteja sobre tres vessants:

1.     Reunir i organitzar el coneixement sobre biodiversitat de les Illes Balears per convertir-lo en actiu intel·lectual. Al web es pot consultar informació sobre totes les espècies conegudes d’arreu del món i es pot accedir al registre d’observacions dutes a terme a les illes Balears.

2.     Donar a conèixer aquesta informació a través de material divulgatiu dissenyat per complementar els currículums educatius.

3.     Posar la informació a l’abast de qualsevol persona interessada en la natura.

BiodiBal neix amb la voluntat d’impulsar la col·laboració entre institucions, investigadors, gestors, naturalistes i, en general, qualsevol persona interessada en la biodiversitat, per aglutinar i fer créixer el coneixement, obrir noves línies d’investigació, i promoure la gestió i conservació de la biodiversitat.

Tota la informació recollida durant les jornades de l’estació d’anellament del campus serà incorporada a la base de dades de Biodibal i tothom que ho vulgui la podrà consultar. 

Fecha de publicación: 07/06/2019