Escuchar

El Consell de Govern de la UIB aprova la proposta de la prova d'admissió per als estudis de Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària

(Contenido en el idioma por defecto)

S’implantarà l’any acadèmic 2020-21 per a l’alumnat que vulgui ser admès a aquests estudis 

El Consell de Govern de la UIB (sessió ordinària del dia 25 de juliol de 2019) ha aprovat la proposta de la Facultat d’Educació per realitzar la prova d’aptitud personal per accedir als graus d’Educació Infantil i d’Educació Primària. L’alumnat que demani accés a aquests dos graus haurà de passar les PBAU i les PAP_Educ.

Per determinar la conveniència de fer proves d’admissió es va dur a terme, l’any 2017, un procés de recerca en el qual es desenvoluparen les accions següents:

  • Es va fer una anàlisi de la literatura científica sobre el tema. 

  • S’analitzaren les experiències més destacades, especialment les de 
Finlàndia i Catalunya. 

  • Es va dur a terme un taller titulat «Elaboració de proves de selecció 
d’alumnes per accedir a la formació inicial dels mestres d’infantil i 
primària», en què participaren professors universitaris d’arreu d’Espanya i de mestres d’Educació Infantil i Primària de les illes Balears.

  • Es va començar el procés d’elaboració de les proves mitjançant quatre 
grups de treball:
- Equip de competència comunicativa i raonament crític (CCRC). - Equip de competència logicomatemàtica (CLOM).
- Equip d’entrevista.
- Equip organitzatiu i normatiu. 

  • Es va fer una prova pilot, en què participaren 107 alumnes de 15 centres educatius de batxillerat de l’illa de Mallorca.
  • Es fer una jornada de presentació dels resultats de la recerca.

En el taller, i a partir de l’anàlisi de la literatura científica i de les experiències més destacables, es va concloure que les proves són un dels elements clau per millorar la formació inicial del professorat.

 

Com serà la prova?

La prova constarà de dues fases, i cada una està formada per dos exàmens.

Fase 1. Proves escrites, que constarà de dos exàmens:  

1.       Competència comunicativa i raonament crític (CCRC).


Es tracta d’un examen equilibrat que està format per:

a.      Dos textos de contingut semblant per poder-los comentar conjuntament. 


b.      Preguntes de comprensió textual, de redacció i de coneixements bàsics de la llengua. 


c.       No s’inclouen preguntes sobre coneixement metalingüístic. Nivell bàsic d’usuari d’una llengua. 


Les competències específiques que s’han d’avaluar són:  

La comprensió del significat intrínsec de documents escrits sobre temes d'interès general i la capacitat de sintetitzar i integrar la informació, la capacitat d'expressar una reflexió per escrit amb claredat i precisió i el domini suficient del sistema lingüístic que permet expressar-se amb una qualitat lingüística acceptable. 


La capacitat d'aplicar el pensament cientificotècnic i els coneixements de l'àmbit social per interpretar la informació rebuda i per predir i prendre decisions amb iniciativa i autonomia, com també la capacitat de diferenciar i valorar el coneixement científic per contrast amb altres formes de coneixement. 


2.      Competència logicomatemàtica (CLOM).

Estructura de la prova: formada per dues parts diferenciades amb preguntes dels diferents blocs de continguts: Nombres i operacions, Geometria, Àlgebra, Probabilitat i Estadística, Mesura.

Les competències específiques que s’han d’avaluar són: tenir la capacitat per formular, emprar i interpretar les matemàtiques en diferents contextos, així com per resoldre problemes que requereixin operacions elementals de càlcul, coneixements geomètrics bàsics, estimacions o que demanin un tractament de la informació, la probabilitat i l’atzar.

Fase 2. Exàmens orals

El requisit per participar a la segona fase és que l’estudiant sigui apte als dos exàmens escrits (CCRC i CLOM) de manera independent.

En aquesta fase, s’han d’avaluar les competències específiques següents:

Capacitat d’enraonar i argumentar, tenir habilitats interpersonals i saber expressar oralment idees amb fluïdesa i claredat, fent un ús correcte de la llengua, emprant un vocabulari ric i amb varietat d’estructures gramaticals.

Els exàmens orals tenen dues proves o parts complementàries:

1. Videopresentació (VP). Els candidats han de fer un vídeo, que han de remetre a la UIB abans de l’entrevista grupal, com a carta de presentació (VP). Han de respondre una sèrie de preguntes: qui som (nom i cognoms), què em caracteritza (som som), quins interessos i aficions tinc, per què vull estudiar per ser mestre (han d’especificar si es decanten per al grau d’Educació Infantil o el d’Educació Primària, i les raons per voler ser mestre). El pes en la qualificació final és del 30 per cent.

2. Entrevista grupal (EG). A l’Entrevista grupal (EG), a partir d’un text introductori entorn d’un tema d’actualitat en educació i d’algunes qüestions per motivar la discussió, els candidats (en grups de 6) hauran de debatre sobre una situació cas i argumentar les seves posicions. L’entrevista serà conduïda per un equip mixt (un professor de la Universitat i un mestre en exercici). El pes en la qualificació final és del 70 per cent.

La comissió de feina de la PAP_Educ

La proposta per fer la prova d’aptitud personal per accedir als graus d’Educació Infantil i d’Educació Primària (PAP_Educ) ha estat elaborada per la comissió d’organització i normativa durant el curs 2018-19. La modificació del pla d’estudis dels graus d’Educació Infantil i d’Educació Primària pel que fa al punt d’admissió fou aprovada a la Junta de Facultat d’Educació del dia 13 de maig de 2019. Finalment, aquesta proposta de realització de la prova d’admissió s’aprovà a la Junta de Facultat del dia 15 de juliol de 2019. El Consell de Govern de la UIB ha aprovat la proposta el dia 25 de juliol de 2019.

La comissió està formada per Juan Frau (vicerector de Docència), Rosa Isabel Rodríguez (vicerectora d’Estudiants), Joan Antoni Mesquida (director del Secretariat Tècnic d'Accés a la UIB), Francisco Bastida (director del Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica), Miquel F. Oliver (coordinador del Programa de Millora de la Formació Inicial del Professorat), Maria Isabel Ripoll (coordinadora de l’equip de competència comunicativa i raonament Crític), Daniel Ruiz (coordinador de l’equip de competència logicomatemàtica) i Dolors Forteza (coordinadora de l’equip d’entrevista grupal i videopresentació). 

Notícia relacionada

 

Fecha de publicación: 26/07/2019