Obres i instal·lacions a la UIB

Tasques de millora de la xarxa de comunicacions de l'edifici Mateu Orfila i Rotger

Contenido en el idioma por defecto

Edifici

Mateu Orfila i Rotger

Dates

Des de dijous dia 28 de desembre a partir de les 8h, fins dia 29 de desembre.

Serveis afectats

Talls als serveis de xarxa cablejada, telefonia i xarxa sense fils a les zones de la biblioteca i de física de l'edifici.
Els talls dels serveis de xarxa cablejada i telefonia afectaran a totes les preses que comencen per DB-XX.

Restabliment de servei

Gradualment el dia 29 de desembre. Està previst que dia 29 a darrera hora el servei ja estigui restablert per tots els serveis.

Contenido en el idioma por defecto

Obres previstes per Pasqua de 2018

 

Núm.
d'ordre
CONCEPTE EDIFICI DATA D'INICI
PREVISTA
DATA DE
FINALITZACIÓ
PREVISTA
1 Instal·lació d'un sistema d'apertura a distància de diferents finestres de la planta baixa i la primera planta de l'edifici Guillem Cifre per facil·litar la renovació d'aire als espais. Guillem Cifre 03/04/2018 13/04/2018
4 Subministrament i instal·lació de set pèrgoles de fusta tractada per l'exterior amb sistema de lames. Campus 03/04/2018 30/04/2018

Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica
Palma, 27 de març de 2018